Homepage
by samblog
SAMBLOG

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi, SAMBLOG web sayfası üzerinden “Takipte Kalın Katkıda Bulunun” mottosu ile internet yayınına başlamıştır. Blog dünyada, şehir çalışmaları üzerine yapılan proje, akademik yayın, etkinlik haberlerinin yanı sıra, şehirleşme ve kentlere dair röportajlar, atölye ve saha çalışmalarının yer aldığı çok yönlü bir platform işlevi görmektedir. Türkçe ve İngilizce yayın yapmaktadır.

Şehir Araştırmaları Merkezi, güçlü akademik kadrosu aracılığıyla şehir çalışmaları alanında yeni bir kapsam üretmek adına yaptığı akademik çalışmaları kapsamlı ve özgün bloğu ile dünyaya duyurmaktadır. Böylece Merkezin dinamik ve interdisipliner yapısı gelişmektedir.

Şehir Araştırmaları alanında yeni yayımlanan kitapların tahlilleri, bloğun kapsamlı yapısının bir parçasını oluşturmaktadır. Çalışmaları Yüksek Lisans Programı kapsamında sunulan dersler, öğrencilerine erken dönemde çalışmalarını yayımlama fırsatı sunarken; okuyucularına ise güncel literatürü yakından takip etme imkânı sağlamaktadır.

Şehir Araştırmaları Merkezi

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi (ŞAM) 2011’de Üniversite Araştırma Stratejisi çerçevesinde kurulmuştur. Toplumsal, ekonomik ve kültürel oluşumları şehir ortamında yaygın ve derinlemesine inceleyerek toplumsal yaşamın keşfedilmemiş örüntülerini ortaya çıkarmayı; bu yolla yerleşim sistemleri, şehir tarihi, sosyolojisi, yönetimi ve ekolojisi alanları na görgülü ve kuramsal katkı yapmayı, Türkiye ve uluslararası düzeyde bir mükemmellik merkezi oluşturmayı amaçlar. ŞAM, kapsamlı akademik şehir araştırmalarının yanı sıra, ülkemizde yapılan uygulama amaçlı şehir ve bölge planlama çalışmaları yürütmektedir. Farklı disiplinlerden gelen araştırmacı kadrosu ile niceliksel ve niteliksel araştırma tekniklerinde uzmanlaşan ŞAM, özellikle İstanbul’un toplumsal, ekonomik, tarihi, mekânsal gelişimi ve değişimi, demografi, şehir coğrafyası, kentsel dönüşüm, göç, mekânsal ilişkiler üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

ŞAM, büyük ölçekli mikro veri tabanlarını (Genel Nüfus Sayımları, İstanbul Ticaret Odası kayıtları, Türkiye Aile Yapısı Araştırması gibi) daha önce kullanılmamış katmanlaştırma ve örüntü tanıma yöntemlerini merkeze alan yaklaşımlarla inceleyerek Türkiye’de başka örneği olmayan bir araştırma programı başlatmıştır. Bu araştırma programının ayırt edici özelliklerinden bir diğeri, araştırma bulgularını özgün ve yaratıcı görselleştirme yöntemleri (kalitatif değişkenleri Coğrafi Bilgi Sistemleri ile işlemek, Gephi programı yardımıyla karmaşık ağlı sistem görselleştirmesi gibi) ile sunabilmesidir. Bu anlamda ‘şehir araştırmaları’nın disiplinler arası yapısı merkezin kadrosu, kavramsal yaklaşımları ve yöntemleriyle desteklenmektedir.

ŞAM özgün araştırma yaklaşımı ile akademik paydaşların yanı sıra, büyükşehir belediyeleri, vakıflar ve özel sektör ile ortak projeler yürütmüş, geçmiş ve güncel projeleriyle “araştırma ve uygulama” arasında bir köprü vazifesi görmüştür.

Merkezin Güçlü Yanları

 • Kentlerle İlgili Büyük Veri ile çalışabilmesi
 • Tarihsel Veri Analizi Yapabilmesi
 • Niteliksel ve Niceliksel Yöntemleri Eklektik Kullanabilmesi
 • Veri Görselleştirme ve Dijital Beşeri Bilimler Çerçevesinde Çalışmalar Yapabilmesi
 • Saha Çalışmaları

Şehir Araştırmaları Merkezi Yaklaşım ve Yöntem Yenilikleri Yanında Üç Ana Alana Odaklanır:

Şehir Tarihi ve Kültürel Miras (Osmanlı Şehirleri ve İstanbul)

 • Kültürel miras çalışmaları
 • Kentlerin ortaya çıkışı, gelişimi ve dönüşümü
 • Şehirlerin ekonomik ve sosyal açıdan incelenmesi ve tasviri
 • Araştırmalar sonucu elde edilen verilerin dijital beşeri bilim araçları ile görselleştirilmesi

Sosyal ve Mekânsal Değişim ve Süreklilik

 • Türkiye kentleri ana merkezli olarak karşılaştırmalı şehir coğrafyaları
 • Küreselleşme ve küresel şehirlerin yerel anlatıları
 • Karşılaştırmalı şehir araştırmaları ve küresel şehir etnografyası

Demografik Geçişler ve Göç Araştırmaları

 • Uluslararası (Mülteciler) ve iç göç modelleri
 • Sosyal entegrasyon ve ayrışma
Yönetim Kurulumuz

Dr. Yunus Uğur, Müdür

Doç. Dr. Eda Yücesoy, Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Cem Behar

Doç. Dr. Alim Arlı

Mehmet Genç

 

Danışma Kurulumuz
Dr. Ahmet Bulut
Akıllı Şehirler
Dr. Aynur Can
Yerel Yönetimler
Dr. Fatih Altuğ
Şehir Edebiyatı
Prof. Dr. Ferhat Kentel
Şehir Antropolojisi
Dr. Halil İbrahim Düzenli
Mimarlık
Dr. Nail Yılmaz
Şehir Sosyolojisi
Dr. Nicole Kançal
Sanat ve Mimarlık Tarihi
Dr. Onur Güzey
Büyük Veri Analizleri
Prof. Dr. Peyami Çelikcan
Sinema ve İletişim
Dr. Petar Todorov
Şehir Yönetimi
Dr. Reyyan Bilge
Bilişsel/Zihinsel Haritalama
Salih Pulcu
Tasarım ve Mimarlık
Misafir Araştırmacılar
Doç. Dr. Kimberly Hart (2019)
Buffalo State Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kimberly Hart, Şehir Araştırmaları Merkezi’nin misafiri olarak İstanbul Şehir Üniversitesi’nde bulunacak. TÜBİTAK tarafından desteklenecek araştırmasında Doç. Dr. Hart, “Istanbul Street Cats and Expressions of Human Kindness and Neglect” başlıklı projesiyle ilgili çalışmalar yapacaktır.
Kamile Batur (2018-2019)
Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Avusturya Bilim Akademisi’nin desteği ile misafir araştırmacı olarak İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi’nde olacaktır. 2018-2019 döneminde bir yıl boyuncca merkezimizde bulunacak Batur, “Istanbul Between Fear and Hope: Governing by Emergency” başlıklı çalışması üzerinde araştırmalar yapacak, üniversitemizde ders ve semimerler verecektir.
Dr. Lakshmi Priya Rajendran (2018)
Anglia Ruskin Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Fakültesi, Gelecek Şehirleri: Miras Şehirler, Yerel Ötesi Etkileşimler ve Yeşil Altyapı
Prof. Dr. Andrii Artemenko (2018)
Kharkiv State University of Culture (Management of Culture and Social Technologies) ve National University of Pharmacy Felsefe ve Sosyoloji Bölümüİstanbul Kentsel Alanı Kimlik Tipolojisi: Örnek Alan Çalışması
Hitomi ITO (2017-2019)
Japonya’da Osaka City Üniversitesi Edebi ve Beşeri Bilimler Lisansüstü Programında doktora öğrencisidir. 1 Eylül 2017-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulunacaktır. Bu zaman zarfında “18. Yüzyılda İstanbul’un İaşe Sistemine Yönelik Politika Değişimleri ve Tüccarlara Etkisi” başlıklı projesi üzerine araştırmalar yapacaktır.
Fiona Gedeon Achi (2015-2018)
She continues her research in the Anthropology Department at McGill University (Canada), has been accepted as a Visiting Researcher at İstanbul Şehir University in Center for Urban Studies. Mrs. Achi will study her research project, entitled “Randomized Humanity: An Ethnographic Inquiry into Poverty Alleviation”
Prof. Dr. Aykut Toros (2016-2017)
Türkiye ve İstanbul’da Göç Dinamikleri ve Mülteciler Meselesi
Nuray Ocaklı (2016-2017)
15. Yüzyıl’dan 16. Yüzyıl Başına kadar Bulgaristan Voynukları: Statülerindeki Değişimin Belirlenmesi, Görev Bölgelerinin ve Yerleşimlerinin Haritalandırılması
Dženıta Karıć (2015-2016)
Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS) Doktora Öğrencisi, Osmanlı Dönemi Bosna Hac Literatüründe Merkezler ve Çevre
Janetta Deppa (2015-2016)
Fulbright Bursiyeri, İstanbul’daki Kentsel Dönüşüm Politikaları
Başak Kilerci (2014-2015)
Oriental Institute, Oxford Üniversitesi’nden Doktora öğrencisi, Geç Osmanlı Dönemi İstanbul’unda İranlıların Görünürlüğü
Linus Vanhellemont (2015)
Milano-Bicocca Üniversitesi Doktora Öğrencisi, İstanbul’da Mekânsal Politikaların Gelişimi
R. Gökçe Sanul (2015)
Vrije Üniversitesi (Brüksel) Doktora Öğrencisi, İstanbul Örneği Üzerinden Türkiye’de Belediyelerin Kültürel Politikaları
Dr. Petar Todorov (2014-2015)
Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesi’nde (Makedonya Cumhuriyeti) görev yapmakta olan Dr. Todorov, TUBITAK, 2221 Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı kapsamında “Geç Osmanlı Döneminde Şehirlerin Yönetimi: Üsküp Belediyesinde Siyaset ve İdare (1869-1908)” isimli araştırmasını sürdürmektedir.
Thomas Ledford (2014)
Fulbright bursiyeri, 1950’lerden Bugüne İstanbul’da Göç Yolları
Gül İnce Bego (2014)
Cattolica del Sacro Cuore di Milano Üniversitesi Doktora öğrencisi, İstanbul’dan İtalya’ya Göçler
Araştırma Asistanları
Nurdan Gür (2018-2020)
Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi 
Zeynep Hande Altuner (2017-2019)
Uzaktan Algılama ve CBS Yüksek Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Özge Tekçe (2018)
Şehir Planlama Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi
Büşranur Bekman (2018)
Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi
Elif Ceyhan (2018)
Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi
Meryem Zişan Köker (2018)
Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi
Fatma Aladağ (2018)
Tarih Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi
Şehnaz Arguç Değirmenci (2015-2018)
Yerel Yönetimler Kent ve Çevre çalışmaları Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi
Zeynep Elif Öztaner Arık (2015-2018)
Mimarlık Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Beyza Topuz (2015-2017)
Tarih Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi
Zeynep Eroğlu Uslu (2015-2017)
Harita Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi
Başak Atan (2014-2015)
Şehircilik (Şehir ve Bölge Planlama) Doktora Öğrencisi, Mimar Sinan Üniversitesi
Çağlar Karahan (2015-2016)
Restorasyon (Mimarlık) Yüksek Lisans Öğrencisi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Burak Yılmaz (2015-2016)
Sosyoloji Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ahmet Baş (2015-2016)
Şehir Planlama Bölümü Doktora Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi
Ahmet Tekin (2015-2016)
Tarih Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi
Ayşe Kavak (2015-2016)
Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi
Burak Yılmaz (2015-2016)
Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi
Emine Öztaner (2015-2020)
Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi
Murat Tülek (2015-2016)
Şehir Planlama Bölümü Doktora Öğrencisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yusuf Yüksek (2015-2016)
Tarih Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi
Stajyerler
Şevval Elif Karalar (2019)
Sosyoloji Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Maryam Ekhtiari (2019)
Sosyoloji Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Kübranur Yılmaz (2019)
Şehir Çalışmaları, İstanbul Şehir Üniversitesi
Hatice Bozkurt (2019)
Şehir Çalışmaları, İstanbul Şehir Üniversitesi
Esma Vural (2019)
Şehir Çalışmaları, İstanbul Şehir Üniversitesi
Zehra Aydın (2018)
Sosyoloji Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Elif Can (2018)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Müberra Kapusuz (2018)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Zülal Üçışık (2018)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Ali Erbaş (2018)
Tarih Bölümü, İstanbul Üniversitesi
Özge Eda Köse (2018)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Kübra Sultan Gülşen (2018)
Sosyoloji Bölümü, Marmara Üniversitesi
Büşranur Bekman (2016)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Rabia Kölük (2016) 
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Halime Karayel (2016)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Neyyire Reyhan Erdogan (2016)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Muhammed Mazı (2016)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Hande Tuzlakoğlu (2016)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Hiba Khan (2016) 
Sosyoloji Bölümü İstanbul Şehir Üniversitesi
Yasemin Aymak (2016)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Fatma Aladağ (2016)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Tuğba Eralp (2016)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Humza Azam Gondal (2016)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Meryem Sümeyye Karaca (2016)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Asiye Merve Oğur (2016)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Elif Ceyhan (2016)
Sosyoloji Bölümü, İstanbul Üniversitesi
Sümeyra Soykan (2016)
Sosyoloji Bölümü ve Uluslararası İlişkiler, Maastricht
Abdelrahman Mahmoud (2015)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Ayşe Melike Demirbağ (2015)
Tarih Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Ebra Usta (2015)
Sosyoloji Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Merve Aras (2015)
Antropoloji Bölümü, Mardin Artuklu Üniversitesi
Meryem Elif Argun (2015)
Sosyoloji Bölümü, İstanbul Şehir Üniversitesi
Nur Sevencan (2015)
Ekonomi Bölümü, Wellesley College