Homepage Haberiniz Olsun İstanbul Tarihi ve Kültürel Miras Alanlarında Koruma Stratejileri Kitabı yayınlandı!

İstanbul Tarihi ve Kültürel Miras Alanlarında Koruma Stratejileri Kitabı yayınlandı!

by samblog

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, BİMTAŞ, İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü ve İTÜNOVA AŞ’nin katkıda bulunduğu  “İstanbul Fatih, Eyüp, Üsküdar ve Beyoğlu İlçeleri  Tarihi Merkezleri Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi ve Dünya Miras Alanlarında (Süleymaniye, Zeyrek, Sultanahmet, Kara Surları)  Sosyo-Ekonomik Araştırmalar, Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri” projesi, İstanbul metropoliten alanı ve tarihi kent merkezini oluşturan Fatih, Eyüp, Beyoğlu ve Üsküdar ilçelerinin bütüncül ve bütünleşik koruma anlayışı çerçevesinden, dört UNESCO Dünya Miras Alanı özelinde sosyo-ekonomik araştırmalar yapmak ve kültürel miras koruma stratejilerini geliştirmek amacıyla 1 Kasım 2015- 31 Ağustos 2016 arasında gerçekleştirilmiştir. İstanbul’daki UNESCO Dünya Miras Alanları listesinde yer alan Süleymaniye, Zeyrek, Sultanahmet ve Kara Surları alanlarında saha araştırmaları, uzman çalıştayları, derinlemesine ve odak grup görüşmeleri üzerinden gerçekleştirilen proje sonucunda İstanbul metropoliten alan, dört tarihi merkez ve dört Dünya Miras Alanı için kültürel miras koruma startejileri ve çözüm önerileri sunulmuştur. Kitap, raporlar ve çalıştay kitaplarının tam metinlerine ulaşmak için İBB Kültürel Miras Müdürlüğü’ne müracaat edilebilir.

 

Toplumların geçmişleri ile kurdukları ilişkinin miras öğeleri üzerinden somutluk kazanıyor olması ile değer kazanan kültürel miras, bugün anıtsal mimari eserler, tarihi ya da sanatsal öneme sahip yapılar ve arkeolojik/doğal/tarihi sit alanları gibi taşınmaz kültür varlıkları; resim, heykel gibi sanat eserleri, kitaplar, arşivler, el yazmaları, bilimsel açıdan önemli koleksiyonlar gibi sanatsal, tarihi veya arkeolojik öneme sahip taşınabilir kültür varlıkları; ve yaşam biçimleri, adet, gelenek, görenek, efsane vb. gibi toplumsal hafızanın devamlılığını sağlayan somut olmayan kültürel miras olarak oldukça geniş bir biçimde tanımlanmaktadır.

Geçmişin izlerini bugüne kadar sürdüren kültürel mirasın korunması ise sadece biçimsel koruma değil, çok katmanlı ve çok sesli yapının da korunması ve geleceğe en iyi koşullarda aktarılmasını öne çıkarmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, BİMTAŞ ve İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü ve İTÜNOVA AŞ’nin katkıda bulunduğu “İstanbul Fatih, Eyüp, Üsküdar ve Beyoğlu İlçeleri Tarihi Merkezleri Koruma Stratejilerinin Belirlenmesi ve Dünya Miras Alanlarında (Süleymaniye, Zeyrek, Sultanahmet, Kara Surları) Sosyo-Ekonomik Araştırmalar, Değerlendirmeler ve Çözüm Önerileri” projesi, İstanbul metropoliten alanı ve tarihi kent merkezini oluşturan Fatih, Eyüp, Beyoğlu ve Üsküdar ilçelerinin bütüncül ve bütünleşik koruma anlayışı çerçevesinden, dört UNESCO Dünya Miras Alanı özelinde sosyo-ekonomik araştırmalar yapmak ve kültürel miras koruma stratejilerini geliştirmek amacıyla 1 Kasım 2015- 31 Ağustos 2016 arasında gerçekleştirilmiştir. İstanbul’daki UNESCO Dünya Miras Alanları listesinde yer alan Süleymaniye, Zeyrek, Sultanahmet ve Kara Surları alanlarında saha araştırmaları, uzman çalıştayları, derinlemesine ve odak grup görüşmeleri üzerinden gerçekleştirilen proje sonucunda İstanbul metropoliten alan, dört tarihi merkez ve dört Dünya Miras Alanı için kültürel miras koruma startejileri ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Kamu yararını koruma sorununun odağına koymaya çalışan projenin dünya miras alanları ve İstanbul başta olmak üzere tüm kültürel miras alanlarındaki sorunlara çözüm önerileri açısından iyi bir örnek, koruma ve planlama literatürü için iyi bir kaynak, kamu kurumları için iyi bir rehber niteliğinde olması amaçlanmıştır. Çalışma, tarihi ve kültürü korumaya çalışırken; kamusallığın korunmasının/halkın katılımının sağlanmasının/ yerel halkın yaşam kalitesinin ve ekonomik düzeyinin artırılmasının/ ziyaretçilerin deneyimlerinin iyileştirilmesinin nasıl başarılabileceği, hem fiziksel hem köksel bağları anlama ve yeni bağ kurma konusunda eğitimler & algı çalışmaları üzerine de yoğunlaşmış,  bu bağlamda bütünleşik koruma, kalkınma ve yaşanabilirlik merkezli birçok soruya yanıt aranmıştır. Kültürel miras korumanın başarıya ulaşabilmesi için yönetişim ekseninde bir uygulama pratiği gerçekleştirilmesi, uygulama konusunda kararlılık ve çaba gösterilmesi gerektiği bilinmelidir. İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi olarak, bu denli önemli ve değerli bir konuda çalışma olanağı bulmuş olmamız merkezimiz açısından önemli bir deneyim olmuştur.

İlk aşamada İstanbul’un tarihsel-mekansal gelişimi incelenmiş, kültürel miras hakkında dünya örnekleri İspanya ve İtalya odaklı olmak üzere ele alınmış ve İstanbul’un bütününde koruma çalışmaları için misyon, vizyon ve stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir. İkinci aşamada Fatih, Eyüp, Beyoğlu ve Üsküdar ilçeleri tarihi ve kültürel mirası koruma stratejileri üzerinde çalışılmıştır. Son aşamada ise İstanbul’un UNESCO dünya miras alanları hakkında, sosyo-ekonomik araştırmalar yoluyla durum tespiti yapılmış ve çözüm önerilerini de içeren bir eylem planı süreci tayin edilmiştir.

Projenin yöntemi olarak anket, mülakat, odak grup ve kümeleme analizi gibi farklı araştırma ve analiz yöntemleri tercih edilirken, bunların yanı sıra çalışma kapsamında kültürel mirasın çeşitli yönleri ve farklı ölçekleri ile ilgili birer günlük altı adet çalıştay düzenlenmiş, bu çalıştayların içeriği birer kitap olarak hazırlanmıştır. Çalışma boyunca yürütülen tüm süreçler proje ekibi tarafından aşama aşama raporlanırken, proje sonunda, elde edilen bilgiler ışığında sonuçlar değerlendirilerek UNESCO İstanbul Dünya Miras Alanlarının her biri hakkında ayrı ayrı çözüm önerileri sunulmuştur.

Tarih, sosyoloji, şehir planlaması, mimarlık ve restorarasyon uzmanlarından oluşan beş kişilik akademisyen grubu ve mimarlık, geomatik, şehir planlama, koruma, kentsel tasarım, sosyoloji, yerel yönetimler alanlarında lisansüstü çalışmalarına devam eden yedi araştırma asistanınından oluşan toplam 12 kişilik proje ekibine ilaveten çalıştaylara katılan 70 kadar akademisyen/uzman ve saha çalışmalarında görüş alınan 71 kişilik odak grubu ve derinlemesine  görüşme katılımcıları, ve anketlere katılan 2.235 konut, işyeri ve ziyaretçi örneklemi ile oldukça kapsamlı bir insan kaynağı bu projede yer almıştır. Proje sonucunda, çalıştaylar, saha araştırmaları ve mevcut literatür ve birikim dikkate alınarak 15 rapor ve 6 çalıştay kitabı olmak üzere 21 ayrı başlıkta proje çıktısı üretilmiştir.

Kadim İstanbul yalnızca çocuklarımıza değil bütün insanlığa karşı sorumluluğumuzun olduğu bize emanet bir şehirdir. Bu şehrin bütün renklerini, kokularını, dokularını, insanlarını ve yaşanmışlıklarını kısacası somut ve somut olmayan mirasını korumak ve yaşatmak ve gelecek nesillere en az hasarla bırakmak hepimizin görevidir. Umarız bu çalışmalar İstanbul bütünü başta olmak üzere İlçeler ve UNESCO İstanbul dünya miras alanları tarihi, kültürel ve kentsel mirasının korunması ve yönetilmesi açısından olumlu sonuçlar doğurur.

Kitabın PDF versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.

You may also like

Yorum yap