Homepage Haberiniz Olsun MEKÂN Sempozyumu (12-14 Aralık 2019)

MEKÂN Sempozyumu (12-14 Aralık 2019)

by samblog

Günümüzde mekân, sıkça referans verilen ve literatürde ağırlık kazanan bir kavram olarak öne
çıkmaya ve geniş bir disiplinlerarası perspektifle ele alınmaya başlamıştır. Özellikle; mimarlar, kent
bilimciler, coğrafyacılar, sosyologlar, siyaset bilimciler, felsefeciler, ekonomistler, sinemacılar ve
benzer alanlarda çalışma yapanlar, kendilerine özgü bakış açıları çerçevesinde mekân üzerine
düşünmeye ve üretmeye yönelmişlerdir.
Hannah Arendt (publicity) ve Jürgen Habermas (Öffentlichkeit) nasıl ki kamunun geleneksel
anlamını genişleterek kamuya ilişkin yeni bir kavram türetmişlerse, Henri Lefebvre de (l’escape)
mekân için bir benzerini yapmıştır. Böylece mekân ve yer, artık eş anlamlı terimler olmaktan
çıkmıştır. Mekân, artık salt belirlenen değil, aynı zamanda belirleyendir de. Lefebvre ile birlikte yer
anlam kazanmış, mekâna evrilmiştir. Bir bakıma her iki kavram yapısökümüne uğramıştır.
Dolayısıyla mekân olgusu, günden güne geniş bir akademik yelpaze içerisinde tartışılmakta ve
farklı yön ve yöntemler ışığında çok boyutlu bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu bağlamda mekânı
yerleşik bir yaklaşımla anla(t)mak yerine; felsefi, politik, mimari ve sinematik perspektiflerden
hareketle mekân üzerine düşünmeyi ve tartışmayı amaçlayan bir sempozyum yapılması fikri ortaya
çıkmıştır.
Söz konusu sempozyumda, felsefe, politika, mimarlık ve sinema disiplinleri üzerinden mekân
hakkında düşünenlerin sunacağı bildirilerin yanı sıra; Kaan H. Ökten | felsefe, Filiz Zabcı |
politika, Neşe Gurallar | mimarlık ve Serdar Öztürk | sinema, davetli konuşmacılar olarak dörtlü
bir panelde konuşma yapacaklardır. Ayrıca sempozyum açılış oturumunda Mehmet Ali Kılıçbay,
“Değişen Kamusallığı Anlamak” başlıklı bir konferans verecektir.
Dört farklı disiplin üzerinden mekân okuması yapan düşünürleri, araştırmacıları bir araya getirmeyi
ve bu çerçevede mekânın nasıl algılandığını ve/veya yorumlandığını anlamayı amaçlayan bu
Sempozyum’da sunulacak bildiriler, Düzenleme Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından
kitaplaştırılarak yayımlanacaktır.
Bu amaçla, aşağıda konu başlıklarını verdiğimiz alanlarda ya da mekân olgusuyla felsefe, politika,
mimari ve sinema açısından kesişen özgün bildiri konularında özet gönderilmesi beklenmektedir.
12 – 14 Aralık 2019 tarihleri arasında Mimarlar Odası Samsun Şubesi ev sahipliği ve işbirliği ile
gerçekleştirilecek olan Mekân Sempozyumu’nun, mekâna dair farklı bakış açılarının kesişimine
imkân sağlaması umuduyla.

Detaylar için tıklayınız.

You may also like

Yorum yap