Homepage Haberiniz Olsun Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın İlk Tez Savunmaları Gerçekleşecek!

Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın İlk Tez Savunmaları Gerçekleşecek!

by samblog

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’nın ilk tez savunmaları 16 -17 Temmuz 2019 tarihinde Dragos kampüste gerçekleşecek.

Nihan Yapar isimli Yüksek Lisans öğrencimiz “Suriyeli Mültecilerin Karar-Almalarındaki Risk Tutumları ve Bu Süreçte Etkili Olan Akrabalık Ağları” başlıklı ve mülteci yolculukları, karar-alma, akrabalık ağları, risk tutumları temaları üzerine odaklanan tezini 16 Temmuz 2019, 14:30’da savunacak.

Tez Özeti

Bu tez araştırması temel olarak Suriyeli mültecilerin karar-almalarındaki risk tutumlarını ve bu süreçte etkili olan akrabalık ağlarını keşfetmeyi amaçlar. Karar-alma rutinleri iç savaş gibi katastrofik süreçlerde çöküşler yaşar ve bireylerin düşünme pratiklerinden yardım alamadıkları bu süreçlerde hayati seçimler yapmaları gerekir. Göç karar-alma süreçlerinde değerlendirilen her seçim yüksek belirsizlik içerir ve bu belirsizlikler seçimlerin risk faktörleri üzerinden değerlendirilmesine neden olur. Bu çalışma, bu süreçte kararların nasıl alındığını keşfetmek için derinlemesine analiz yöntemleri ile Suriyeli bir akraba grubunu odak alarak göç kararlarında çeşitli durumlara karşı aldıkları tutumları risk faktörleri üzerinden açıklar. Bu çalışma aynı zamanda mülteci yolculuklarının eşsizliğini göz ardı etmez ve yapılan seçimlerin ve oluşan zincir göçün kök nedenlerine odaklanarak nitel araştırma yöntemlerini analizinin merkezine alır. Fakat tutumların ölçülmesi durumların bireyler tarafından algılanış biçimlerinin anlaşılması için önem taşımaktadır, bu nedenle katılımcılara aynı zamanda anket uygulanmıştır. Böylece bu çalışma, mülteci yolculuklarındaki mikro faktörleri araştırırken mülteci hareketlerinin makro sonuçlarını kabul ederek alanda yapılan çalışmalar arasında bir köprü görevi görmeyi amaçlamaktadır.

Ayşe Merve Paslı isimli Yüksek Lisans öğrencimiz “Doğal ve Kentsel Çevre İlişkisini Yeniden Kurmak “İskandinavya’da Doğa Temelli Eğitim ve İsveç Orman Okulu Örneği” başlıklı tezi kentsel çevre, çocuk, orman okulu, doğal çevre, sınıf dışı eğitim temaları etrafında yoğunlaşan tezini 17 Temmuz 2019, 10:30’da savunacak.

Tez Özeti:

Bu araştırma, İskandinav ülkelerinde yayılmış olan “Orman Okulları” ve doğa temelli eğitimi şehir ve doğa ilişkileri bağlamında incelemektedir. Doğa temelli eğitimin şehir mekanı içerisinde uygulanabilir kılınmasına yönelik mekansal ve pedagojik gereklilik, yeterlilik ve özelliklerini soruşturmaktadır. Disiplinlerarası bir perspektiften orman okulu felsefesi, uygulaması ve erken çocukluk döneminin şehir ve doğa deneyimi İsveç örneği üzerinden ele alınmaktadır. Çocuk dostu şehirlerin, çocukların sağlıklı ve dengeli bir doğa bilgisi ve deneyimiyle olabileceği fikri söz konusudur. Dolayısıyla araştırma, orman okullarının bu alanda temel bir örnek teşkil ettiği tezi ile tasarlanmıştır. Erken çocukluk döneminde çocukların şehir içerisinde doğayla güçlü bağlar kurabilmeleri, çocuk dostu şehir yaklaşımının söz konusu örnekten çıkaracağı teorik ve pratik dersler ve çocukların doğa temelli eğitim imkanlarına yönelik konular incelenmektedir. Araştırmada pedagojik ve sosyolojik bakış açıları birlikte düşünülerek şehir-doğa ilişkileri kavramsallaştırılmıştır. Saha araştırması sürecinde İsveç’te bulunan “Orman Okulu” ve Reggio Emilia yaklaşımında doğa temelli eğitimi benimseyen bir anaokulunda iki alan çalışması yapılmıştır. Alana ilişkin temel literatür araştırması ile teorik tartışmaları takiben, katılımlı gözlem tekniğiyle yapılan saha çalışması ve sistemli gözlem notları, araştırmanın altyapısını oluşturmuştur. Ayrıca fotoğraf tekniği ile mekansal haritalama kullanılarak okul çevreleri betimlenmiştir. Orman okulları ile doğa temelli okul öncesi eğitim kurumları, şehir çevrelerinde yaşayan çocuklar üzerinde çeşitli olumlu etkiler yaratmıştır. Söz konusu okulların, çocukların doğa bilgisi ve deneyimi kazanmaktaki işlev ve roller ile açık yeşil alanlarda sınıf dışı eğitim ortamlarını yaşayarak tüm gelişim alanlarında çocukların sahip olduğu olumlu kazanımları arttırdığı görülmüştür. Bu çalışmada, Türkiye bağlamında bu tür kurumlar ve eğitim düşüncelerinin geliştirilerek yaygınlaştırılacak örneklerinin, eğitim yaşamı kadar şehir ve doğa deneyimini de önemli ölçüde zenginleştireceği iddia edilmektedir.

Öğrencilerimize başarılar dileriz.

You may also like

Yorum yap