Homepage Haberiniz OlsunŞehir Araştırmaları Tezler Tezler: “Şehir Coğrafyası Açışından Bir Araştırma: Geçmişten Günümüze Tokat”

Tezler: “Şehir Coğrafyası Açışından Bir Araştırma: Geçmişten Günümüze Tokat”

by samblog

Yazar: Özge Eda Köse

Özlem Akyüz, “Şehir Coğrafyası Açışından Bir Araştırma: Geçmişten Günümüze Tokat / An Investigation on Urban Geography: From Past to Today Tokat”, Marmara Üniversitesi, 2018, Yüksek Lisans Tezi.

Bu çalışma, Tokat ilinin yönetim merkezi olan Tokat şehrinin kuruluşu ve gelişimi üzerinde etkili olan doğal ve beşeri coğrafi etmenler ile şehrin geçmişten günümüze nüfus, yerleşme, fonksiyon ve fonksiyon alanlarını incelemek üzere yapılmıştır. Şehir araştırmaları ve şehircilik faaliyetlerinin günümüz dünyasında önemli bir yere sahip olması ve Tokat şehrinin coğrafi bakımdan araştırmakta geç kalınmış önemli şehirlerden biri olması böyle bir çalışmanın yapılması gerekliliğini doğurmuştur. Bu amaç doğrultusunda öncelikli olarak şehrin kurulduğu ilk nüve belirlenmiş ve arşiv belgelerindeki nüfus ve yerleşme kayıtları yardımıyla şehrin gelişim yönleri saptanmıştır. Daha sonra ise gelişim yönü üzerinde etkili olan coğrafi faktörler irdelenmiştir. Gelişim süreci içerisinde Osmanlı dönemi, şehir için ayrı bir önem arz ettiğinden bu bölüme nispeten daha fazla yer ayrılmış, XVI. ve XVIII. yüzyılda şehri ziyaret eden seyyahların görüşlerinden de sıkça faydalanılmıştır. Bir şehir coğrafyasında yerleşim alanındaki nüfus ve yerleşmenin nitelikleri, çalışmadaki en mühim bilgileri ihtiva ettiğinden özellikle Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet döneminde bahsi geçen noktalar titizlikle incelenmiştir. Şehirdeki ekonomik faaliyet türleri ve bu kollarda çalışan kişi sayısı da şehir çalışmalarında dikkat çeken bir diğer unsurdur. Bu konuda da Osmanlı dönemindeki ticari hayat yine aynı başlık altında alt başlıklara ayrılarak detaylı bir biçimde ele alınmış, günümüzde şehirde görülen ekonomik faaliyet türleri ve özelliklerine ise üçüncü bölümde ayrı bir yer verilmiştir. Coğrafyanın mekanla ilişkili bir bilim dalı olması, elbette bu bilimi diğer dallardan ayıran en önemli özelliktir. Bu sebepten üçüncü bölümde şehir fonksiyonları, fonksiyon alanlarıyla örtüştürülerek verilen bilgilerin mekanla ilişkisi üzerinde durulmuştur. Yapılan bu çalışma sonucunda yaklaşık 1600 yıldır varlığını devam ettiren bu şehrin yıllar içinde zaman zaman abad olup şahlanırken zaman zaman yok olmanın eşiğine geldiği görülmektedir. Böyle bir döngü içinde Anadolu’nun önemli yerleşim yerlerinden biri olan Tokat’ın şu an için yıldızı sönmüş gibi görünse de barındırdığı tarihi birikim, özgün kimlik ve doğal coğrafi faktörler nedeniyle kısa bir süre içerisinde tekrar mamur olması ve dünyadaki önemli turizm ve ticaret noktalarından biri olması beklenmektedir.

You may also like

Yorum yap