Homepage Şehir Araştırmaları Kaynaklar Yeni Kitap: “Nüfus Yoğunluğu ve Kentsel İşlevler İle Türkiye’de İlçelerin Kentleşme Düzeyinin Ölçülmesi” (Volkan İdris Sarı, Dr. Fatih Gökyurt, Tayyar Doğan)

Yeni Kitap: “Nüfus Yoğunluğu ve Kentsel İşlevler İle Türkiye’de İlçelerin Kentleşme Düzeyinin Ölçülmesi” (Volkan İdris Sarı, Dr. Fatih Gökyurt, Tayyar Doğan)

by samblog

Türkiye’de idari statü ve nüfus eşiği kullanılarak hesaplanan kentleşme düzeyi, kentlerin demografik ve mekânsal dönüşümü ile mevzuat değişiklikleri sonucunda geçersiz kalmıştır. Bu nedenle, uluslararası yaklaşımlara uygun ve Türkiye’deki demografik, mekânsal ve yasal değişikliklerle uyumlu yeni bir kent tanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere kentleşme seviyesinin ölçülmesinde diğer ülke örneklerinde kullanılan çeşitli yöntemler arasında, nüfus yoğunluğu ve kentsel işlevler son yıllarda öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, bu yöntemlerden sadece birinin kullanılması mekânsal gerçekleri yansıtmayan yanlı sonuçlar verebilmektedir. Her ne kadar teoride, “yoğun nüfuslu yerler yüksek kentsel işlevler üretir ve kentsel işlevlerin yüksek olduğu yerler yoğun nüfusludur” gibi genel bir kabulden bahsedilse de bu iki yönlü ilişki her zaman geçerli değildir. Örneğin, turistik yerlerin, sanayi merkezlerinin, çok sayıda göçmen çeken bölgelerin ve kent çeperlerinin karmaşık mekânsal özellikleri kentleşme oranlarının tahminini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, kentleşme düzeyinin doğru bir şekilde tahmin edilmesi için hem nüfus yoğunluğunu hem de kentsel işlevleri dikkate alan yeni bir yöntemin gerekli olduğu değerlendirilmektedir. Çalışma kapsamında elde edilen literatür taraması ve kullanılan görselleştirme teknikleri ile yapılan ekonometrik analizler bu gerekliliği doğrulamıştır. Çalışma sonucunda nüfus yoğunluğu ve kentsel işlev düzeyi değişkenlerinin birlikte kullanılmasıyla kentsel ve kırsal alanların daha isabetli bir şekilde tespit edilebildiği görülmüştür. Böylelikle kentleşme sürecinin dinamik yapısına bağlı olarak kent tanımının ve kentsel tipolojilerin gözden geçirilmesi ve bu şekilde kentsel politikaların kentleşme süreçlerine uyumlu ve farklı kentsel nitelikleri dikkate alacak şekilde tasarlanması sağlanacaktır.

You may also like

Yorum yap