Homepage Haberiniz OlsunŞehir Araştırmaları Tezler Tezler: “Eğlence Ve Kültür Tüketiminin Kent Ve Kır Toplumlarında Sosyo-Ekonomik Statü Grupları Bağlamında Değerlendirilmesi”

Tezler: “Eğlence Ve Kültür Tüketiminin Kent Ve Kır Toplumlarında Sosyo-Ekonomik Statü Grupları Bağlamında Değerlendirilmesi”

by samblog

İstanbul Şehir Üniversitesi, Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans öğrencisi Elif Ceyhan’ın “Eğlence Ve Kültür Tüketiminin Kent Ve Kır Toplumlarında Sosyo-Ekonomik Statü Grupları Bağlamında Değerlendirilmesi″ başlıklı (henüz devam etmekte olan) tezi, eğlence kültürünün kent ve kırdaki farklılıklarını 2002-2011 yılları arasındaki TÜİK verileri kapsamında ve çeşitli sosyo ekonomik gruplar üzerinden incelemektedir. Danışmanlığını Merkez Müdür Yardımcımız ve İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eda Yücesoy‘un yaptığı tezin özetini sizlerle paylaşıyoruz.

***

1980’li yıllarla beraber esmeye başlayan küreselleşme rüzgârı ve dünya nüfusunun büyük bir bölümünün şehirlerde yaşamaya başlaması kenti, kır ile olan karşıtlığı üzerinden açıklayan tanımları anlamsız kılmaya başlamıştır. Kent kökenli bir tüketim türü olan eğlence ve kültür tüketiminin kent ve kırda nasıl özellikler arz ettiğini ve bu tüketimin kent ve kırda sosyo-ekonomik statü (SES) gruplarına göre nasıl farklılaştığını anlamak kent ve kır arasındaki ilişkiselliği kavramaya yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda temel amacı kent çalışmalarında yeni bir perspektifin gerekliliğine işaret etmek olan bu araştırmanın sorusu “Türkiye’nin kent ve kır örneklemlerinde 2002 ve 2011 yıllarında eğlence ve kültür tüketimi, SES gruplarına göre farklılaşmakta mıdır?” şeklindedir. Bu soruyu incelemek adına TÜİK’in 2002 ve 2011 yıllarında uygulamış olduğu “Hanehalkı bütçe anketi” sonuçları SPSS programında analize tabi tutulmuştur. Seçilen analizler bir fark testi olan “Kruskal Wallis – H Testi” ve bir tamamlayıcı analiz olan “Tamhane’s T2 Testi”dir. Elde edilen sonuçlar betimsel istatistikler ile desteklenmiştir. Türkiye’deki kent ve kır birimleri ile sınırlı olan bu araştırma nicel bir özellik arz ettiği ve geniş bir örneklemde gerçekleştiği için kent ve kırın kendi içlerindeki öznelliklerine dair yorum yapmak mümkün olmamıştır. Araştırmanın temel bulguları kent ve kırda ilgili yıllarda eğlence ve kültür harcamalarının SES gruplarına göre farklılaştığı yönündedir. Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçlar birbirinin zıttı olarak tanımlanamayacak olan kent ve kır kavramları için yeni tanımlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

You may also like

Yorum yap