Homepage Şehir Araştırmaları Kaynaklar Tezler: “Molla Aşki Mahallesi: Bir XIX. Yüzyıl İstanbul Mahallesinin Sosyal-Mekansal Analizi”

Tezler: “Molla Aşki Mahallesi: Bir XIX. Yüzyıl İstanbul Mahallesinin Sosyal-Mekansal Analizi”

by samblog

İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans öğrencimiz Özge Eda Köse’nin “Molla Aşki Mahallesi: Bir XIX. Yüzyıl İstanbul Mahallesinin Sosyal-Mekansal Analizi” başlıklı tezi Dr. Öğretim Üyesi Halil İbrahim Düzenli ve Doç. Dr. Turan Açık’ın juri üyesi olduğu tez savunması sonrasında başarılı bulundu.

İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Merkez Müdürümüz Dr. Yunus Uğur‘un danışmanlığını yaptığı tez, bir İstanbul mahallesinin 19. yüzyılda yaşadığı değişim ve dönüşümleri Molla Aşki Mahallesi üzerinden tartışıyor.

-Tez Özeti-

Bu tez çalışması; on dokuzuncu yüzyıl kent reformalarının İstanbul’da oluşturduğu sosyal ve
mekansal değişimleri, Molla Aşki Mahallesi odağında analiz etmektedir. Araştırmanın verileri,
Başbakanlık Osmanlı Arşivi “Maliye Nezareti Varidat Muhasebe Defterlerine (ML.VRD.d.) ait
1290/1874 tarihli, rika ile kaleme alınmış 62 sayfalık Esas-ı Emlak Defteri’nden elde edilen
bilgilere dayanmaktadır. Tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde on
dokuzuncu yüzyıl İstanbul’unda kent planlamasının ve mahallelerin kısa tarihinden
bahsedilmektedir. İkinci bölümde 1290 tarihli Esas-ı Emlak Defterine göre Molla Aşki
Mahallesi’nin sosyal ve mekansal analizi yapılmaktadır. Bu bölümde on dokuzuncu yüzyılda
gerçekleşen kent reformlarının Molla Aşki Mahallesi’ndeki izleri karşılaştırmalı olarak
incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise, tarihsel haritalarda Molla Aşki Mahallesi’nin geçirdiği
cadde-sokak ve yapısal anlamdaki değişimler ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: XIX.Yüzyıl, Esas-ı Emlak Defterleri, Osmanlı, kent reformları, mahalle, Molla Aşki mahallesi, mekansal ve sosyal

You may also like

Yorum yap